Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
Zeus

Tıp sözlüğü Nedir

Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle
a:
a.,a. arter (atardamar)kısaltılmış şekil, arteria.
abdomen karın, batın
abdominal karına ait, karın içi
abondan bol, fazla miktarda
abortus düşük, çocuk düşürme
abuli iradesizlik, irade yitimi
adult erişkin, erişkinlik çağıyla ilgili
agoni can çekişme
ajitasyon huzursuzluk, tedirginlik, iç çalkantısı.
ajite heyecanlı, terirginlik, huzursuzluk
akut had, hızlı gelişen, şiddetli
alveol kese, kese şeklinde oluşum, diş yuvası
amfizem bkz.emfizem
amnezi unutkanlık
amnios., (amnion) zarı rahimdeki bebeği kuşatan ince zar
amputasyon kesme, kesilme (kol ve bacak kaybı için)
ampute kesilmiş
anastomoz ağızlaşma, ağızlaştırma, normal olarak ayrı
olan organik iki aralık veya organ arasında cerrahi bir
pasaj veya patolojik geçit oluşumu
anatomi canlı varlıkların yapı ve şeklini inceleyen bilim dalı
anazarka yaygın ödem
anterior öndeki, önde bulunan, öncel
anevrizma atardamar veya kalpte meydana gelen yerel genişleme poş.
anfizem bkz. emfizem
ankiloz eklem kaynazması, yapışıklık
anoksi oksijen eksikliği
anorexia nevrosa psikolojik nedenlere bağlı iştahsızlık
antrakoz akciğerlerin kömür tozu hastalığı
anular, annuler halka biçiminde
anus makat
aort, aorta kalpten çıkan en büyük atardamar
apeks uç
apofiz kemik çıkıntısı, tümsek
apopleksi beyin kanaması.
araknoid pia mater ile dura mater arasındaki ağsı kısım,
örümceksi ağ
araknoidal örümceksi ağa ait
araz belirtiler
arous kavis, köprü, yay
arter, arteria atardamar
aseptik mikropsuz
asfiksi havasızlık, canlının havasız kalması
asit, assit karında sıvı toplanması, ascites

ateroskleroz damar sertliği
atrium kulakçık
atrofie önceden normal olan bir organın veya dokunun
sonradan küçülmesi.
atteke etkilenmiş, etkisinde kalmış, zarar görmüş
aza üye, organ, organlar

b

basis taban, temel
batın karın
benign uysal, iyi huylu, selim
bızır klitoris
bilirubin safra boyası.
biopsi doku örneği alınması, alınmış doku örneği
bronchus bkz. bronş
bronş akciğer hava borucuğu
bronşiyal akciğer hava borusuna ait
bronşiyol bronş dalları, küçük çaplı hava borucukları.
bül çapı 1 cm.den büyük içi sıvı dolu deri keseceiği

c
caput baş lokma
caecum kör bağırsak
calcaneus topuk, topuk kemiği
carotis şahdamarı
caruncula küçük et kabarcığı
clavıcula köprücük kemiği
clıtorıs bızır klitoris
coccygyx kuyruksokumu kemikleri
colon kalın bağırsak
columna vertebralıs bel kemiği, omurga
commotıo cerebri beyin sarsıntısı
contre coup, contusıon bere, ezik, berelenme
contusio cerebri beyin zedelenmesi
corpus callosum beyin büyük bileşiğine şeklini veren nasırsı cisim
cranıum kafatası kranyum

ç
çabuk ölüm sağlıklı bir kişinin hastalanması ve bir kaç saat-gün içersinde ölmesi
çürüme haritası çürümeye başlayan cesette damarların vücut yüzeyinden görülmesi.
çehre baş bölgesinde alın, gözler, burun, ağız, yanak ve çenenin oluşturduğu ön kısım, yüz

d
darp vurma, vuruş, vurum
decollement ayrılma, ayrışma
defans korunma,savunma
defekt kusur, boşluk, doku kaybı
deflurasyon kızlık bozma
deformasyon şekil bozukluğu
deforme şekli bozulmuş
deformite şekil bozukluğu
dehiltrasyon, dehitrasyon vücuttan sıvı kaybı.
dejenerasyon hücre ve dokulardan meydana gelen
düzelebilir bozukluklar.
dejeneratif zarar verici, bozucu etkisi olan
dekolman ayrılma, ayrışma,
dementia senilis yaşlılık bunaması
dentiküle diş, diş, küçük dişli
dentisyon diş çürümesi
dermis derinin epitel altındaki bölümü.
derz testere ağzı gibi eklemleşme
desidua rahim zarının yumurtanın gelişmesi için uygun şekil alması
diabet şeker hastalığı
diabetes mellutus şeker hastalığı
diapetez kanaması damar çeperi yırtılmaksızın çevreye kan
sızması
dispne solunum güçlüğü
distal merkezden uzan, orta çizgiden uzak
distendire gergin gerginleştirilmiş
diare ishal,sürgün
dorsal sırt yönünde, sırta ait
duramater beynin en dış zarı.

e
eeg beynin elektrik akımlarını ölçen sistem
egü asut, had
ekg kalbin elektrik akımlarının ve çalışmasını inceleyen sistem.
ekimoz kanamaya bağlı büyük lekeler, çürük,
ekimoz maskesi yüz derisinde çok sayıda ekimoz bulunması.
ekografiyazılan kelimelerin opsiyonel olarak
tekrarlanması, kişinin yazdığını anlayamaması, ses
dalgalarının yansıması prensibine dayanan inceleme
eksizyon kesi, kesip çıkarma
eksplorasyon inceleme, gözleme,
ekstansiyon gerilme, germe, yayma, uzatma, uzama
eksteriyor dıştaki dışta bulunan
ekstradural duramater dışında
ekstrarenal böbrek dışında
ekstrakranial kafatası dışında
ekstremite kollar, bacaklar
eksüdasyon kan elemanların çeperden süzülerek dokuya çıkması
embolizim bir cismin kan akımıyla sürüklenerek damarları tıkaması
embolus kan akımı ile sürüklenen cisim
embryo yumurtanın döllenmesiyle 3 aylık olana kadar verilen ad
emfizem akciğer alveollerinin aşırı genişlemesi
empiem vücut boşluklarına irin birikmesi
enfüzyon alkollü ekstre, bir maddenin damar yolu ile vücuda verilmesi.
engrene ufalama, ufalanmış
epiglot grtlak kapağı
ensefalomalasi yerel beyin erimesi
ensefalopati beyin hastalıkları.
enterit bağırsak iltihabi
enükleasyon kapsüllü tümörün çıkarılması, gözün
ameliyatla çıkarılması.
epidermis derinin en üst tabakası
epilepsi sara hastalığı
epistaksis burun kanaması
eritem deride görülen yerel kırmızılık
erezyon deri ve mukozada yüzeyel doku kaybı, aşınma
esansiyel hipertansiyon nedeni bilinmeyen kalıtsal hipertansiyon
etrangle sıkışmış boğulmuş
erilme şoku çok ezikli travmalar sonrasında ve yıkıntı altında kalanlarda görülen şok

f

falanks parmak kemiği
fallus penis, erkek üreme organı
farenks, farinks yutak
fasiyal yüze ait yüzle ilgili
feçes dışkı, mekonyum
femur uyluk
fetüs rahimde gelişen bebeğin 3 aylıktan doğuma kadar geçen süredeki tanımı.
fevha delik, ağız
filiform ipliksi
fissür çatlak
fistül absenin kendini aştığı drenaj kanalı.
fonksiyon görev vazife
fonksiyonel yapılan işle ilgili, görevle ilgili.
foramen delik, kanal ağzı, boşluk
formalin,formol doku parçalarının tespitinde kullanılan kimyasal madde.
fossa çukur
fossacranii kafa çukuru
fossa iliaca kalça çukuru
fötüs bkz. fetüs
franje saçaklı
ftizis bulbi göz köresinde haricen küçülme ile meydana gelen göz hastalığı
fusiform, fuziform iğ şekilde
g
gangren bir organın büyük bir bölümünün nekrozlaşması
gastro-enterit mide bağırsak iltihabı
gebelik maskesi gebelik sırasında yüzde görülen çil artması
girus kıvrım
gliosis beyinde bağ dokusu artışı
glomerulonefrit böbrek iltihabı
grafi yazı
grafoloji yazı, imza vb.belgeleri inceleyen bilim dalı
granulasyon dokusu onarım dokusu
granulom kitle yapan kronik iltihap

h
havsala leğen kemiği, pelvis
hemartroz eklem boşluğu içersinde kan birikmesi
hematom doku aralıklarında kitle yapan kanama, kan kitlesi
hematüri kan işeme
hemitoraks göğüs boşluğunun yarısı
hemoliz kanın erimesi, bozulması
hemopnömotoraks göğüs boşluğuna kan ve hava birikmesi, toplanması.
hemoptizi akciğerden kan gelmesi.
hemoraji kanama.
hemosiderin alyuvarların parçalanmasıyla meydana gelen sarı kahverengi pigment
hemotoraks plevra boşluğuna kan birikmesi.
hidroaerik düzey su hava düzeyi (göğüs boşluğu ve akciğer hastalıklarında)
hidrostatik sıvıların denge durumu ile ilgili olaylar
himen kızlık zarı, hymen
hipertansiyon kan basıncı yükselmesi
hipertoni tolusun artması
hipekondri merak hastalığı, evhamlılık
hipoksidos oksijen azlığı, oksijensizlik.
hipotansiyon tansiyon düşüklüğü
hipotoni tonus azalması, gevşeklik
hymen kızlık zarı

i

icterus sarılık, ikter
ikter sarılık
ileum ince bağırsağın bir bölümü
imeus bağırsak tıkanması
inaktivite hareketsizlik
incisio, incision kesik, insizyon
infantisid çocuk öldürme
infarkt dolaşım bozulmasına bağlı nekroz, iskemik nekroz
inferior aşağıda, aşağıki
inguinal kasık bölgesine ait
ilhibisyon vücut yüzeylerindeki sinir uçlarının fiziksel veya kimyasal uyaranlardan
etkilenmesi ve bu uyaranla solunum ve dolaşım durması.
insizyon kesme, kesik, bistüri ile kesi yapma.
interior iç, dahili, internal
invazyon kanserin kendi çevresinde yayılması.
involüsyon fizyolojik antrofi
irritasyon tahriş, irkiltme
irreversibl düzelemeyen
iskemi yerel kanlanma eksikliği
iştigal uğraşı, meşguliyet, iş

j

jinekomasti erkeklerde memelerin büyümesi.
juvenil çocukluk çağına ait

k

kal erime, eritme çıkarma
kallus nasır, sert tabaka, kemik dokularını iyileştiren doku
kapiller kılcal, ince
kardiak kalbe ait kalple ilgili
karsinom bir kanser türü.
kaşeksi aşırı zayıflık
kavern verem hastalığında akciğerde meydana gelen boşluk, mağara
keleoid deride bağ dokusu artışı kitlesi
klitoris bızır
koagülasyon pıhtılaşma
koagulüm pıhtı
koit, koitus cinsel birleşme olgusu
kollikuasyon erime
kolon kalın bağırsak orta bölümü
kolon vertebralbel kemiği, omurga
kommosyo serebri beyin sarsıntısı
kompresyon sıkıştırma, bası
konjenital doğumda bulunan, doğumsal
konjonktiva-konjunktiva göz kapakları ile göz üzerindeki zar
konturku geri tepme
konfüzyon ezik, bere, zedelenme.
konvülksiyon çırpınma
koroler taçsı, taç yaprağına ait
korpus gövde
kosta kaburga kemiği, kot
kot kaburga kemiği, kosta
kraniografi kafatası röntgeni
kranioplasti kafatası ameliyatları
kraniotomi kafada delik açma operasyonu, ölü bebeğin rahimden çıkarılabilmesini sağlayan işlem.
kranyum kafatası
krepitasyon çıtırtı, çıtırdama
kronik süregen, uzun süreli, sinsi
kruris uyluğa ait, uylukla ilgili
krut yara kabuğu

l

laceratio, laceration yırtak, lascrasyon
lamina ince levha, safila
lanugo bebeklerin vücudundaki ince kıllar, ayva tüyü
laparotomi karın açılması operasyonu
larenks, larinks gırtlak
laserasyon yırtık, yırtılma
lateral yan, yanda bulunan
lezyon defekt, harabiyet, hasta bölge
lineer çizgisel
livata ters ilişki, erkekler arasındaki ilişki
loj loca, odacık, bölge
lokal yerel, bölgesel
lüksasyon çıkık

m

m.;musculus (kas dokusu)'nun kısaltılmış şekli
mafsal oynak yeri, eklem
mağdur haksız bir fiil veya tutumdan zarara uğrayan kimse
mağduriyet,mağdurriyet haksızlığa uğramış kimsenin hali, haksızlığa uğramışlık
mahdut sınırlı yaygın olmayan
makroskopik gözle görülebilen, dış suçtan hakkında dava açılan kimse
medial ortada bulunan, orta tunica media ile ilgili, buna ait
median orta, ortada bulunan
mefluç kötürüm, inmeli felçli
mekonyum dışkı, feçes
melena dışkıyla kan gelmesi
menstrüasyon adet kanaması
mesane idrar kesesi
metastaz bir kanserdeki hücrelerin vücudun başka bölgelerine yayılması
mikroskopik mikroskopla görülebilen
monoparezi tek taraflı parezi, bir üye veya yalnız bir kısmın parezi durumu
monopleji tek taraflı paralizi, bir tarafın veya bir grup kasın uğradığı paralizi durumu
mps "bir metreden parmak sayma" için uygulanan kısaltma
muhat müküs
mukoza iç zar, bazı organları içten kaplayan veya özel salgısı bulunan zar
musculus kas dokusu
mutad, mu'tad herzamanki, her gün tekrarlanan, alışılagelmiş, olağan
müküs sümüksü madde, muhat
mümas değğin, girişken, ilişkili

n

n. nervus (sinir) un kısaltılmış şekli
nabız damar atımı, damar atması
nafiz nüfuz eden, içeri giren/zedeleyen
nazısı cisim bkz. corpus callosum
nedbe yara izi, sikatris, eskar
nefrektomi böbrek alınması, bir böbreğin total veya parsiyel olarak ablasyonu
nekropsi otopsi
nekrotizan nekroz yapan
nekroz canlı bir organizmada hücre ve doku ölümü
nervus sinir
nöroliz sinir dokusu bozulması, sinirsel maddenin harabolması veya erimesi, sinir çevresindeki bağların erimesi ile sinirin çıplak kalması
nukleus çekirdek

o

obes şişman
obesite şişmanlık
okluzif tıkayıcı, obstrüktif
olekranon dirsek çıkıntısı
oposit karşısında, karı karşıya, zıt
organik organlara ait, organlarla ilgili, bedensel, uzvi
organizasyon bir defektin doldurulması ve bütünlüğün sağlanması
orificium giriş, giriş deliği, ağız
oryantasyon yön belirtimi, yön durumu, yön verme
os kemik
osteomalisi kemik yumuşaması
osteoporoz kemik boşalımı, kemiksel doku seyrelmesi, kemik doku yapısında normal boşluklar oluşması
otoliz kokuşma, dokuların bozulması
otopsi ölünün içorganlarının incelenmesi
over yumurtalık (kadında)

ö

ödem kan sıvısının (serumun) hücreler arasında toplanması
ölüm
birden ölüm sağlıklı bir kişinin hiçbir neden yokken aniden ölmesi
somatik ölüm dolaşım, solunum ve sinir sistemi fonksiyonlarının durmasıyla meydana gelen ölüm
şüpheli ölüm herhangi bir yerde ölü bulunan kişilerin ölüm şekli
tabii ölüm yaşlılık veya önceden bilinen bir hastalık sonucu ölüm
zorlamalı ölüm kaza,intihar cinayet gibi olaylar sonucu meydana gelen ölüm


p

palpasyon elle muayene
paralizi genel felç
paramedikal tıpla ikinci derecede ilgili
parasentez sıvı dolu boşluğa ponksiyon uygulaması
parazi hafif felç
parşömen plağı su kaybı sonucu deride görülen yerel değişiklik
patella diz kapağı
patoloji hastalıkları inceleyen bilim dalı
penetrasyon içine girme, işleme
penetre nâfiz, içine girmiş, işlemiş
penis erkek üreme organı
perforasyon delinme
perfore delinmiş
peri etrafında, çevresinde, saran
perferik dışta, merkezden uzak, uç
peritonit karın zarı iltihabı
persistan, persiste düzelmeyen, direnen inatçı
peteşi çok küçük kanama, nokta kanama
pigment boya, renk veren madde
piyelonefrit böbrek iltihabı
piyüri idrarla irin gelmesi
pleji felç
pleksus damar veya sinir yumağı
plevra akciğer ile göğüs kafesi arasındaki iki tabakalı zar
plumbizm kurşun zehirlenmesi
pnömokonyoz akciğerlerin toz hastalığı
pnömoni akciğer iltihabı
pnömotoraks plevra boşluğuna hava girmesi
polinöropati yaygın sinir hastalığı
posterior arda, arkada bulunan
postinfeksiyöz bulaşıcı hastalık sonrasında
post-mortem ölüm sonrası
primer ilk, birincil, nedeni bilinmeyen
projeksiyon dağılma, yansıtma
proksimal merkeze veya orta çizgiye yakın
proksismal aralıklı, kesik kesik
proliferasyon bir dokudaki hücrelerin çoğalması
proteinüri idrarla protein çıkması
psödo- yalancı
psödoartroz yalancı eklem
psödohipertrofi yalancı büyüme, bir organın büyümüş gibi görülmesi
puberte bulûğ
pupilla göz bebeği
purpura çapı 1 cm'den büyük kanama
putrefaksiyon kokuşma
püstül deride içi irin dolu kesecik
pyelonefrit böbrek iltihabı

r

raddî itiş, vuruş gibi etkilr
radiks kök
radyasyon bir kaynaktan ışın yayılması
radyografi röntgen, röntgen çekimi
rafi yükselten, kaldıran, tahrik eden
rejenerasyon ortadan kalkan hücrelerin yeniden üremesi
reparasyon onarım
retinopati gözün görüntü alan sinir uçlarının hastalığı
retro- geri, dışı, arkası
reversibl düzelebilen, düzelebilir
rezeksiyon bir organın bir bölümünün ameliyatla çıkarılması
rezolüsyon emilme, gerileme
rüptür yırtılma, yarılma, açılma

s
sadr, sadır göğüs
sakrum sağrı kemiği, kuyruksokumu kemiği
salah iyileşme
sarkom bir kanser türü
scarpa üçgeni uyluk ön bölümündeki üçgen biçiminde alan
sekel hastalık izi, bin hastalığın veya travmanın klinik belirtilerinin kaybından sonra kaybolmayan ve devam eden organik lezyon veya fonksiyonel bozukluk
sekonder ikincil, bir hastalıktan sonra görülen
semifleksiyon yarı bükülme
semi- lüner yarım ay şeklinde
semptom araz, belirti (hastalık hakkında)
sendrom bazı hastalık belirtilerinin biraraya gelmesine bağlı klinik tablo
senil yaşlılıkla ilgili, yaşlılık sonucu
senil demans yaşlılık bunaması
senium yaşlılık
septik mikroplu
septum bölme
serviks boyun,servikal boyuna ait
skatris yara izi, nedbe, eskar
sillon iz, yarık, ayrım izi
siyanoz asfiksiye bağlı morarma
skarpa bkz. scarpa üçgeni
splenektomi dalak çıkarılması (total veya kısmi ablasyon)
spontan kendiliğinden olan
staz kan duraklaması
stopaj yırtık örme, yırtık tamiri
sublüksasyon tam olmayan veya parsiel çıkık
sulkus, sulcus oluk

ş

şifa iyileşme (hastalık hakkında)
şizofreni spesifik bir ruh ve akıl hastalığı
şok kalbin pompaladığı kanın birden bire azalmasına bağlı tablo

t

tarafeyn iki taraf
tardit vurma darbe
tatuaj kurşun giriş deliği çevresindeki yanık, is ve barut izleri
telem iz, sillon
tendon kiriş, veter
testis yumurta (erkek)
tıbbî hüviyet kişinin dıştan görünüşü ve fotografları ile belirlenen özellikleri
toksik zehirli, zehirleyici
toksikoloji zehirleri ve zehirleyici maddeleri inceleyen bilim dalı
tonsilla bademcik
torakoplasti göğüs boşluğu ameliyatı
toraks göğüs boşluğu
trakea soluk borusu
transplantasyon hastalıklı organın sağlıklı benzeri ile değiştirilmesi veya bir defektin doku ile kapatılması
trase çizgi, iz yol
travma sarsan, zedeleyen ve zarar veren fiziksel, kimyasal ve psikolojik etkiler
tromboz canlı organizmada kan elemanlarının kalp-damar içyüzüne kitle halinde yapışması

u

uterus rahim

ü

ülser deri ve mukozada derin defekt
üremi kanda üre artması

v

v. vena (toplardamar)'ın kısaltılmış şekli
vagina, vajen döl yolu (kadında) hazne
varis venaların yerel genişlemesi
ven, vena toplardamar
ventral karına ait, karınsal
ventrioulus bkz. ventrikül
ventrikül karıncık
vertebra omurga
verteks kafa uç kısmı, tepe kısmı
vezikül deride meydana gelen ve içi sıvı dolu 1-2mm'den küçük kesecik

y

yanık şoku vücut sıvısı kaybı, ağrı ve toksik maddelerin etkisiyle yanıktan onra görülen şok
z

zehir 50 g'dan az miktarı ölüme neden olan madde


Tıp sözlüğü Resimleri

Tıp sözlüğü Sunumları

Tıp sözlüğü Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Tıp sözlüğü Ek Bilgileri

Bu yazıya sende yeni bilgi ekleyerek gelişmesine yardımcı olabilirsin..

Yazı İşlemleri
İlgili Yazılar
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)